Activyl spot-on oplossing voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk 

Aard van het middel

Antiparasitair middel. 

Benaming van het diergeneesmiddel

Activyl 100 mg spot-on oplossing voor zeer kleine honden
Activyl 150 mg spot-on oplossing voor kleine honden
Activyl 300 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
Activyl 600 mg spot-on oplossing voor grote honden
Activyl 900 mg spot-on oplossing voor extra grote honden

indoxacarb

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Iedere ml bevat 195 mg indoxacarb.
1 pipet Activyl bevat:

  Volume (ml) Indoxacarb (mg)
Activyl spot-on oplossing voor zeer kleine honden (1,5 – 6,5 kg) 0,51 100
Activyl spot-on oplossing voor kleine honden (6,6 – 10 kg) 0,77 150
Activyl spot-on oplossing voor middelgrote honden (10,1 – 20 kg) 1,54 300
Activyl spot-on oplossing voor grote honden (20,1 – 40 kg) 3,08 600
Activyl spot-on oplossing voor extra grote honden (40,1 – 60 kg) 4,62 900

Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml.

Heldere, kleurloze tot gele oplossing.

Indicaties

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel nieuwe vlooieninfestaties gedurende 4 weken voorkomen.
Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

Contra-indicaties

Geen. 

Bijwerkingen

Incidenteel kan een korte periode van speekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek "Aanwijzingen voor een juiste toediening") zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken.

In zeer zeldzame gevallen kunnen reacties op de toedieningsplaats, zoals tijdelijk krabben, roodheid, kaalheid of dermatitis, voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Spot-on gebruik. Alleen voor toediening op de huid van de hond.

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,077 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt op basis van het gewicht van de hond:

Gewicht van de hond (kg) Te gebruiken grootte van de pipet
1,5 – 6,5 Activyl 100 mg voor zeer kleine honden
6,6–10 Activyl 150 mg voor kleine honden
10,1–20 Activyl 300 mg voor middelgrote honden
20,1–40 Activyl 600 mg voor grote honden
40,1–60 Activyl 900 mg voor extra grote honden
> 60 De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Open een sachet en haal de pipet eruit. 

Stap 1: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht. Druk het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

Activyl Spot on oplossing

Bij grotere honden dient de gehele inhoud van de pipet(ten) gelijkmatig te worden toegediend op twee of drie of vier plekken, op verschillende plaatsen langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis. Dien geen dusdanig grote hoeveelheid oplossing op één plaats toe dat de oplossing van de flank van het dier kan lopen.

Activyl Spot on oplossing

Wachttijden

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos, folie en pipet. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. 

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het diergeneesmiddel dient niet toegediend te worden bij honden jonger dan 8 weken omdat de veiligheid van het diergeneesmiddel bij deze honden niet is onderzocht.

Het diergeneesmiddel dient niet toegediend te worden bij honden lichter dan 1,5 kg omdat de veiligheid van het diergeneesmiddel bij deze honden niet is onderzocht.

Zorg ervoor dat de dosering (pipet) overeenkomt met het gewicht van de te behandelen hond (zie rubriek Dosering).
Dien het diergeneesmiddel enkel toe op het huidoppervlak en op intacte huid. Breng de dosis aan op een plaats waar de hond het niet kan aflikken en verzeker dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Houd behandelde dieren apart tot de toedieningsplek droog is.

Dit diergeneesmiddel is alleen voor gebruik op de huid van honden. Niet oraal toedienen of via een andere weg. Voorkom dat het diergeneesmiddel in contact komt met de ogen van de hond. Het diergeneesmiddel blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De honden mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Alle honden in een huishouden dienen te worden behandeld met een geschikt vlooienmiddel.

Een passende behandeling van de omgeving van het dier door aanvullende chemische of fysieke maatregelen wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot direct vóór gebruik.
iet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Gebruikte pipetten dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen contact met dit diergeneesmiddel te voorkomen.
Lokale en/of systemische reacties zijn na blootstelling bij enkele mensen waargenomen. Om reacties te voorkomen:
- Dien het diergeneesmiddel toe in een goed geventileerde omgeving.
- Hanteer geen pas behandelde dieren totdat de toedieningsplek droog is.
- Op de dag van behandeling is het niet toegestaan om kinderen behandelde dieren te laten hanteren en behandelde dieren te laten slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar, vooral kinderen.
- Was handen onmiddellijk na gebruik en was huid die in contact is gekomen met het diergeneesmiddel onmiddellijk met water en zeep.
- Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch gebeurt.

Indien symptomen optreden, raadpleeg dan uw arts en laat deze de bijsluiter zien. Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

Dracht en vruchtbaarheid

Niet gebruiken tijdens de dracht en bij fokdieren.

Vruchtbaarheid

Niet gebruiken bij fokdieren.

Lactatie

Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Tijdens klinische studies is Activyl gelijktijdig toegediend met deltamethrin halsbanden die waren geïmpregneerd met tot 4% deltamethrin, zonder bewijs van hiermee samenhangende bijwerkingen.

Raadpleeg een dierenarts als u het diergeneesmiddel gaat toedienen bij honden met andere diergeneesmiddelen of medicatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Activyl dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 april 2019 

Overige informatie

Doos met 1, 4 of 6 sachets; ieder sachet bevat 1 pipet van 1 dosis.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer: REG NL 121163

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.