Activyl Tick Plus Spot on oplossing voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk 

Aard van het middel

Antiparasitair middel. 

Benaming van het diergeneesmiddel

Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor zeer kleine honden
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor kleine honden
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor middelgrote honden
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor grote honden
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor extra grote honden

Indoxacarb + permethrin

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per ml 150 mg indoxacarb en 480 mg permethrin.
Bevat per pipet :

  Volume (ml) Indoxacarb (mg) Permethrin (mg)
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor zeer kleine honden 0,5 75 240
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor kleine honden 1 150 480
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor middelgrote honden 2 300 960
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor grote honden 4 600 1920
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor extra grote honden 6 900 2880

Heldere, kleurloze tot gele of bruine oplossing.

Indicatie(s)

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis), het diergeneesmiddel heeft een tot 4 weken aanhoudende insecticide werking tegen Ctenocephalides felis.
Het diergeneesmiddel heeft een tot 5 weken aanhoudende acaricide werking tegen Ixodes ricinus en een tot 3 weken aanhoudende acaricide werking tegen Rhipicephalus sanguineus. Indien er teken van deze soorten aanwezig zijn wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend, kan het voorkomen dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar dat ze binnen een week worden gedood.

Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van de hond worden gedood na contact met de honden die behandeld zijn.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij honden met overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen.  

WAARSCHUWING: Niet gebruiken bij katten.

niet voor katten!!!

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Tijdelijk erytheem, haarverlies of jeuk op de toedieningsplaats zijn in klinische studies vaak (13 van de 359 honden) waargenomen. Deze effecten verdwijnen meestal zonder behandeling.
In zeer zeldzame gevallen zijn maag-darmverschijnselen (o.a. braken, diarree of anorexie), omkeerbare neurologische verschijnselen (o.a. tremoren of ataxie) of lethargie waargenomen. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard en verdwijnen in het algemeen binnen 24 - 48 uur.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in
het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb en 48 mg permethrin per kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,1 ml per kg lichaamsgewicht.
Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond:

Gewicht van de hond (kg) Te gebruiken pipet
1,2 – 5 Activyl Tick Plus oplossing voor zeer kleine honden
5,1 – 10 Activyl Tick Plus oplossing voor kleine honden
10,1 – 20 Activyl Tick Plus oplossing voor middelgrote honden
20,1 – 40 Activyl Tick Plus oplossing voor grote honden
40,1 – 60 Activyl Tick Plus oplossing voor extra grote honden
> 60 De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Zorg ervoor dat het diergeneesmiddel op de intacte huid wordt aangebracht.

Open een sachet en haal de pipet eruit. 

Activyl Tick Plus Spot on oplossingStap 1: Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Activyl Tick Plus Spot on oplossingStap 2: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.

Activyl Tick Plus Spot on oplossingActivyl Tick Plus Spot on oplossing

Stap 3: Knijp voorzichtig in de pipet om de oplossing op de huid toe te dienen. Om te voorkomen dat het diergeneesmiddel uitloopt over de vacht van het dier (vooral bij grote honden) dient geen overmatig grote hoeveelheid oplossing op een plaats te worden toegediend. Mocht dit gebeuren, dan is opnieuw toedienen niet nodig. Contact met de behandelde plaatsen (toedieningplaatsen) dient echter te worden vermeden totdat deze droog zijn.

Bij zeer kleine honden en kleine honden: Knijp stevig in de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op één plaats op de huid toe tussen de schouderbladen.
Bij grotere honden: Dien de gehele inhoud van de pipet gelijkmatig toe op twee (middelgrote honden) of drie (grote honden) of vier (zeer grote honden) plekken, op verschillende plaatsen langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
De pipetten dienen te worden bewaard in de kindveilige sachets.
Bewaar de pipetten in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos, de folie en de pipet na ‘EXP’. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De veiligheid is niet aangetoond bij honden jonger dan 8 weken.
De veiligheid is niet aangetoond bij honden lichter dan 1,5 kg.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Vermijd contact met de ogen van de hond.

Vermijd contact met de behandelde plaatsen (toedieningsplaatsen) totdat deze droog zijn, omdat het diergeneesmiddel milde oogirritatie kan veroorzaken.

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam wanneer behandelde honden worden blootgesteld aan zonlicht of worden ondergedompeld in water (bijvoorbeeld zwemmen, baden). De honden mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling. Indien er vaak met shampoo wordt gewassen kan de werkingsduur verminderd zijn.

Het kan voorkomen dat teken die al op de hond zijn vastgehecht niet binnen twee dagen na behandeling worden gedood en dat deze vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aangeraden om teken die op het moment van behandelen al op de hond aanwezig zijn te verwijderen, om te voorkomen dat ze vasthechten en bloed gaan zuigen.

Het diergeneesmiddel kan bij katten convulsies veroorzaken die dodelijk kunnen zijn, als gevolg van de unieke fysiologie van deze diersoort die bepaalde stoffen, waaronder permethrin, niet kan metaboliseren. Indien in geval van accidentele blootstelling ongewenste effecten voorkomen, dient de kat met shampoo of zeep te worden gewassen en dient met spoed een dierenarts te worden geraadpleegd. Om te voorkomen dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel moeten behandelde honden weggehouden worden van katten totdat de behandelde plek droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat katten de toedieningsplaats van een met dit diergeneesmiddel behandelde hond niet likken. Indien dit toch gebeurt, dient onmiddellijk een dierenarts te worden geraadpleegd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Houd de gebruikte pipet buiten het bereik en zicht van kinderen. Gebruikte pipetten dienen meteen te worden weggegooid.

Dit diergeneesmiddel bevat indoxacarb en permethrin. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb en/of permethrin dienen contact met dit diergeneesmiddel te vermijden.
Bij sommige mensen zijn na blootstelling aan het diergeneesmiddel lokale en/of systemische reacties waargenomen, zoals: lokale huidreacties; irritatie in de neus of keel/mond; neurologische verschijnselen; respiratoire verschijnselen; maag-darmverschijnselen of andere systemische verschijnselen.

Om bijwerkingen te voorkomen:

  • Draag beschermende handschoenen bij het hanteren of toedienen van het diergeneesmiddel.
  • Dien het diergeneesmiddel toe in een goed-geventileerde omgeving.
  • Hanteer geen behandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is.
  • Op de dag van behandeling dienen kinderen behandelde dieren niet te hanteren en is het niet toegestaan de dieren te laten slapen bij hun eigenaren, vooral kinderen.
  • Was de handen direct na gebruik en was de huid direct met water en zeep af als deze in contact is gekomen met het diergeneesmiddel.

Vermijd contact met de ogen, aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken.
Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt.

Indien symptomen zich voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd het op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen

Dracht

Bij laboratoriumonderzoek bij ratten, muizen en konijnen met indoxacarb en permethrin zijn geen teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten naar voren gekomen. Echter, bij een onderzoek naar de toxiciteit voor de voortplanting bij honden is bij drie maal de therapeutische dosering een significante reductie van het percentage levende pups aangetoond. De klinische betekenis van deze bevinding is onbekend, aangezien er bij honden geen onderzoek is gedaan bij de aanbevolen dosering.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Lactatie

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Vruchtbaarheid

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 februari 2017 

Overige informatie

Kartonnen doos met 1 pipet à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.
Kartonnen doos met 4 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.
Kartonnen doos met 6 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer: REG NL 108878

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 11 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.