Advantage voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Polymeds B.V.
Osloweg 99A
9723BK Groningen

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Polymeds B.V.
Osloweg 99A
9723BK Groningen

Advantage voor hondenAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Advantage® 40mg voor honden.
Advantage® 100mg voor honden.
Advantage® 250mg voor honden.
Advantage® 400mg voor honden.

Imidacloprid

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
10% (100 mg/ml) imidacloprid

Hulpstoffen:
0,1% (1 mg/ml) butylhydroxytolueen (E321)
Benzylalcohol

Elke pipet bevat:

  Pipet Imidacloprid E321
Advantage® 40mg voor honden (< 4 kg) 0,4 ml 40 mg 0,4 mg
Advantage® 100mg voor honden (≥ 4 < 10 kg) 1,0 ml 100 mg 1,0 mg
Advantage® 250mg voor honden (≥ 10 < 25 kg) 2,5 ml 250 mg 2,5 mg
Advantage® 400mg voor honden (≥ 25 kg) 4,0 ml 400 mg 4,0 mg

Indicatie(s)

Voor de preventie en bestrijding van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden.
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen de ontwikkeling van een vlooienpopulatie gedurende 4 weken.
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf werd gesteld door een dierenarts.

Contra-indicatie(s)

Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Bij gebruik van dit product dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden.

Dosering en Behandelingsschema

Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht)

Hond (kg lichaamsgewicht)

Diergeneesmiddel Aantal pipetten Imidacloprid
(mg/kg lichaamsgewicht)
Minder dan 4 kg Advantage 40mg voor honden 1 x 0,4 ml minimaal 10
4 tot minder dan 10 kg Advantage 100mg voor honden 1 x 1,0 ml minimaal 10
10 tot minder dan 25 kg Advantage 250mg voor honden 1 x 2,5 ml minimaal 10
25 tot minder dan 40 kg Advantage 400mg voor honden 1 x 4,0 ml minimaal 10
Meer dan 40 kg Advantage 400mg voor honden 2 x 4,0 ml minimaal 10

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Desondanks kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Bij infestaties met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.

Toedieningsweg

Neem een pipet uit de verpakking. Voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer twee pipetten gebruiken (Advantage 400mg voor honden).
Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.

 

 

Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht:
Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

 

 

 

Voor honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer:
De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet(ten) moet gelijkmatig op drie tot vier verschillende plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.
Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

 

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Enkel voor uitwendig gebruik.
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken, zie ook rubriek Bijwerkingen.
Alleen aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bij eten, drank en diervoeder bewaren.
Bewaar de blister in het kartonnen doosje.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden.
Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek antidoot bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.
Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.
Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Na gebruik de handen grondig wassen.
Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.
Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit diergeneesmiddel.
Contact van het diergeneesmiddel met de ogen of de mond vermijden.
Indien het prdiergeneesmiddel oduct onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het diergeneesmiddel onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.
Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 maart 2020

Overige informatie

In bijkomende studies werd voor imidacloprid, additioneel aan de werkzaamheid tegen volwassen vlooien, een larvicide werking aangetoond in de omgeving van het behandelde dier. Larvaire stadia in de omgeving van het dier worden gedood na contact met een behandeld dier.

Het oplosmiddel in dit diergeneesmiddel kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen toe te laten.

Er werden geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effecten waargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en melkgevende teven samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Er werden geen interacties waargenomen tussen dit diergeneesmiddel in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het diergeneesmiddel werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.
Imidacloprid is toxisch voor waterorganismen. Om schadelijke effecten op waterorganismen te voorkomen, mogen behandelde honden 48 uur na de behandeling niet in het oppervlaktewater.

Verpakkingsgroottes: 0,4 ml / 1,0 ml / 2,5 ml en 4,0 ml per pipet; dozen met 1, 2, 3, 4 of 6 pipetten voor éénmalig gebruik.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 126553

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.