Pulvex Spot | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Schering-Plough Animal Health
Breakspear Road South
Uxbridge, Harefield
Middlesex, UB9 6LS
Verenigd Koninkrijk

Pulvex SpotAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Pulvex Spot 731 mg/ml spot-on oplossing voor honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel: Permethrin 731 mg
Hulpstof: 1-Methoxypropaan-2-ol tot 1 ml

Indicatie(s)

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis en Ctenocephalides canis).
Bestrijding en preventie van tekeninfestaties (Ixodes ricinus en Rhipicephalus sanguineus).
Het product kan opgenomen worden in een behandelingsschema voor vlooienallergiedermatitis (VAD).

Een enkelvoudige toediening doodt vlooien en teken en beschermt tegen herinfestatie door vlooien en teken gedurende twee tot vier weken na behandeling.

Contra-indicatie(s)

  • Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken.
  • Niet gebruiken bij katten.
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen zijn reacties op de plaats van toediening en/of overgevoeligheidsreacties van de huid (dat wil zeggen roodheid, jeuk en haarverlies) gemeld. Gangbare symptomen kunnen verlies van eetlust, braken, vermoeidheid, excitatie (opwinding), tremoren (trillingen), convulsies (stuiptrekkingen) en/of ataxie (gestoorde spiercoördinatie) zijn. De effecten verdwijnen vaak binnen een paar uren indien de hond gewassen wordt met water en shampoo. Raadpleeg in ernstige gevallen een dierenarts.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

dit product is niet bestemd voor katten! Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering en toedieningsweg

Gewicht van de hond (kg) Volume product Plaats van toediening Permethrin
(mg/kg lichaamsgewicht)
< 15 kg 1 ml 1 ml (1 ampul) tussen de
schouderbladen
Tussen 292 mg/kg
lichaamsgewicht en 48,7
mg/kg lichaamsgewicht bij
honden van 2,5 tot 15 kg
15 – 30 kg 2 ml 1 ml (1 ampul) tussen de
schouderbladen en 1 ml
(1 ampul) bij de basis
van de staart.
Tussen 97 mg/kg
lichaamsgewicht en 48,7
mg/kg lichaamsgewicht bij
honden van 15 tot 30 kg
≥ 30 kg 3 ml 1 ml (1 ampul) tussen de
schouderbladen, 1 ml (1
ampul) bij de basis van
de staart en 1 ml (1
ampul) in het midden van
de ruglijn.
Beginnend met 73 mg/kg
lichaamsgewicht bij honden
van 30 kg en afnemend
naarmate het gewicht
toeneemt.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

  • Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen.
  • Honden tussen 15 kg en 30 kg: 2 ml, dit is 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 ampul) aan de basis van de
    staart.
  • Honden van 30 kg en meer: 3 ml, dit is 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 ampul) aan de basis van de staart
    en 1 ml (1 ampul) in het midden van de ruglijn.

Breng het product direct op de huid aan. Alleen aanbrengen op intacte huid.

Aanhoudend, intensief contact met water moet vermeden worden. In geval van intensief watercontact kan de bescherming verminderen.
In deze gevallen kan een herhalingsbehandeling de bescherming voortzetten. Tussen 2 behandelingen dient een interval van minimaal 7 dagen in acht te worden genomen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen bevriezing. Beschermen tegen licht.

Speciale waarschuwingen

Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Permethrin is extreem giftig voor katten. Om te voorkomen dat katten per ongeluk in contact komen met het product, moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.
Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater binnen 24 uur na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.
Vermijd contact met de ogen. Spoel met veel water als het product in aanraking met de ogen is gekomen.
Onmiddellijk uitwassen met water en zeep na morsen op de huid.
Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.
Personen die het product frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Teratologische studies bij laboratoriumdieren geven aan dat zowel permethrin als 1-methoxypropaan-2-ol geen teratogene risico’s heeft. Het gebruik van het product tijdens dracht of lactatie is niet onderzocht bij de hond.
Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pasgeboren pups aan het product zoveel mogelijk te verminderen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, organofosforverbindingen of carbamaten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Producten die permethrin bevatten zijn toxisch voor bijen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 januari 2011

Overige informatie

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer:  REG NL 9251

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 10 januari 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.