Aescamox 50 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Aescamox® 50

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Amoxycilline-trihydraat overeenkomend met amoxycilline 50 mg.

Indicatie(s)

  • Primaire en secundaire infecties van de luchtwegen, in het bijzonder rhinitis veroorzaakt door Pasteurella spp. en Streptococcus spp. en bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp., E. coli en Gram-positieve cocci.
  • Primaire infecties van het urogenitaalapparaat, in het bijzonder pyelonephritis en infecties van de afvoerende urinewegen, veroorzaakt door E. coli, Proteus spp. en Gram-positieve cocci, endometritis post oestrum en post partum, veroorzaakt door E. coli, Streptococcus canis en Proteus spp., en vaginitis ten gevolge van menginfecties.
  • Mastitis veroorzaakt door Gram-positieve cocci en E. coli.
  • Primaire en secundaire infecties van het maagdarmkanaal, in het bijzonder stomatitis/peridontitis en enteritis veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.
  • Lokale huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillines.

Bijwerkingen

Geen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bacteriostatische middelen zoals tetracyclines, chlooramfenicol, macroliden lincomycine of tiamulin.

Dosering en toedieningsweg(en)

Oraal.10 mg amoxycilline per kg lichaamsgewicht, 2x daags gedurende 5 achtereenvolgende dagen. Dit komt overeen met 1 tablet Aescamox 50 per 5 kg lichaamsgewicht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Gezien de geringe toxiciteit bestaat er geen gevaar voor overdosering.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet van toepassing

Houdbaarheidstermijn

2 jaar

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25° C.
Niet in koelkast bewaren en invriezen.

Aard en inhoud van de verpakking

PVC/aluminium blisterverpakking in PE pot met PE klapdeksel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 september 2013

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3426

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken