Alfacilline 15/15 pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfacilline 15/15 pro inj, suspensie voor injectie voor honden en katten.
Benzathinebenzylpenicilline en procaïnebenzylpenicilline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
Benzathine benzylpenicilline 150.000 IE
Procaïne benzylpenicilline 150.000 IE

Hulpstoffen:
Natriummetabisulfiet (E223) 1 mg
Cetrimide 0,5 mg

Indicatie(s)

Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp. en Gram-positieve coccen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillines en/of procaïne.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor intramusculaire of subcutane toediening.
30.000 IE benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,1 ml van het product per kg lichaamsgewicht) per 24-48 uur gedurende 3-5 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De flacon goed schudden voor gebruik om het product weer in suspensie te brengen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25˚C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In verband met sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken tijdens de dracht en lactatie.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 mei 2014

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenGlazen injectieflacon (Type II) met butylrubber stop en aluminium felscapsule.
12 flacons à 100 ml verpakt in een polystyreen doos.

Registratienummer: REG NL 1579

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken