Baytril® 2,5% Injektievloeistof | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel

Baytril® 2,5% Injektievloeistof voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Enrofloxacine 25 mg

Hulpstoffen:
n-Butanol 30 mg.

Indicatie(s)

Infecties met voor enrofloxacine gevoelige bacteriën en mycoplasmata, met name infecties van:

  • het maagdarmkanaal veroorzaakt door Escherichia coli en  Salmonella spp.;
  • de luchtwegen veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Mycoplasma spp., diverse Gram-negatieve bacteriën;
  • de urinewegen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • de geslachtsorganen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Brucella canis, Mycoplasma spp.;
  • de huid veroorzaakt door Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • wonden veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • otitis media veroorzaakt door Pasteurella spp., Staphylococcus spp. en andere voor enrofloxacine gevoelige bacteriën.

 

Enrofloxacine mag alleen geindiceerd op geleide van een specifiek antibiogram worden toegepast.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij jonge dieren tijdens de groei, in verband met  de kans op het ontstaan van kraakbeenleasies.

Bijwerkingen

Allergische reacties (allergische huidreacties, anafylaxie) kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddellijk te worden stopgezet. 
In zeldzame gevallen kunnen voorbijgaande lokale weefselreacties  optreden ter hoogte van de inspuitplaats.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties  vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering:

Richtdosis: 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag gedurende 5 tot 10 dagen, naargelang de ergheid van de aandoening en de evolutie van het genezingsproces.
Dit komt overeen met 0,2 ml per kg lichaamsgewicht.
Vermijd doseringen hoger dan deze voorgeschreven.

Toedieningsweg:

Subcutaan.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.Niet boven 25°C bewaren. Niet in de koelkast bewaren of  invriezen. 
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na  “EXP”. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.
Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

Speciale waarschuwing(en)

Niet gebruiken bij een vastgestelde resistentie tegen quinolonen, aangezien er tussen enrofloxacine en andere quinolonen een grote mate van kruisresistentie bestaat.
Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. 
Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen, die slecht hebben gereageerd op andere groepen antimicrobiële middelen of waarvan een slechte reactie wordt verwacht.

Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de bijsluiter kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen fluoroquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bij overdosering kunnen retinotoxische effecten, waaronder blindheid, optreden bij katten.

Behandeling: symptomatisch.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 december 2008

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3144

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 12 december 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.