Cylanic tabletten voor honden en katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

LIVISTO Int’l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona), Spanje

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad, Nederland

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Cylanic 250 mg + 62,5 mg tabletten voor honden en katten
Cylanic 50 mg + 12,5 mg tabletten voor honden en katten
Amoxicilline/Clavulaanzuur 

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per kauwtablet:

Werkzame bestanddelen
Cylanic 250 mg + 62,5 mg tabletten voor honden en katten
Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 50 mg
Clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat) 12,5 mg

Cylanic 50 mg + 12,5 mg tabletten voor honden en katten
Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 50 mg
Clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat) 12,5 mg

Witte tot enigszins gele, ronde en bolle tabletten met een kruisvormige breukstreep aan één zijde.
De tabletten kunnen worden gedeeld in 2 of 4 gelijke delen. 

Indicatie(s)

Behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline en clavulaanzuur, waaronder: huidaandoeningen (met inbegrip van diepe en oppervlakkige pyodermieën); weke deleninfecties (abcessen en anale sacculitis); gebitsinfecties (bv. gingivitis); urineweginfecties; aandoeningen van de luchtwegen (van de bovenste en de onderste luchtwegen); enteritis. 

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils of chinchilla’s. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, voor andere antimicrobiële middelen van de βlactamgroep, of voor (één van) de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren met ernstige verminderde nierfunctie die gepaard gaan met anurie en oligurie.
Niet gebruiken bij herkauwers en paarden. 

Bijwerkingen

Allergische reacties (huidreacties, anafylaxie) kunnen af en toe optreden. In deze gevallen moet de toediening worden gestaakt en een symptomatische behandeling worden gegeven.
Het gebruik van het diergeneesmiddel kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot maagdarmstoornissen (braken, diarree, anorexie).

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: 
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Als alternatief kunt u dit rapporteren via uw nationaal meldsysteem (zie CBG-MEB website).

Doeldiersoort(en)

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.
De aanbevolen dosering bedraagt 12,5 mg/kg lichaamsgewicht (10 mg amoxicilline + 2,5 mg clavulaanzuur), 2 maal daags.
De volgende tabel is bedoeld als richtlijn voor het toedienen van de tabletten in de aanbevolen dosering.
Teneinde een juiste dosering te garanderen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden

  Aantal tabletten 2x daags
(dosering: 12,5 mg/kg lichaamsgewicht)
Lichaamsgewicht (kg) | Amoxicilline/clavulaanzuur |
50 mg + 12,5 mg
Amoxicilline/clavulaanzuur |
250 mg + 62,5 mg
Amoxicilline/clavulaanzuur
500 mg + 125 mg
>1 – 1,25 ¼    
>1,25 – 2,5 ½    
>2,5 – 3,75 ¾    
>3,75 – 5 1    
>5 – 6,25  1¼ ¼  
>6,25 – 12,5   ½  
>12,5 – 18,75   ¾  
>18,75 – 25    
>25 – 31,25   1¼   
>31,25 – 37,5    1½  
>37,5 – 50     1
>50 – 62,5    
>62,5 – 75    

 

kwart pil = ¼ tablet  halve pil= ½ tablet driekwart pil= ¾ tablet hele pil= 1 tablet

De tabletten kunnen worden verdeeld in 2 of 4 gelijke delen om een nauwkeurige dosering mogelijk te maken.

Cylanic tabletten delen

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.
Behandelingsduur: De meeste routinegevallen reageren op een therapie van 5 tot 7 dagen. In chronische gevallen wordt een langere therapie aanbevolen. In dergelijke omstandigheden moet de totale duur van de behandeling worden bepaald door de dierenarts, maar deze moet lang genoeg zijn om een volledige verdwijning van de bacteriële ziekte te garanderen. 

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 30 ºC.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Als de tabletten worden gedeeld, moeten de resterende delen van de tabletten in de blister worden bewaard.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de kartonnen doos na EXP.
De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid van resterende delen van de tabletten: 36 uur.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met officiële, nationale en regionale richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen.

De combinatie amoxicilline/clavulaanzuur dient te worden beperkt tot de behandeling van klinische aandoeningen die slecht hebben gereageerd op andere klassen van antimicrobiële middelen of op smalspectrum penicillinen. Indien mogelijk dient de combinatie amoxicilline/clavulaanzuur uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline/clavulaanzuur verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere β-lactam antibiotica verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het diergeneesmiddel bij kleine herbivoren, anders dan die waarvoor in rubriek 5 een contra-indicatie is gegeven. Bij dieren met verminderde lever- of nierfuncties dient de dosering zorgvuldig te worden geëvalueerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

  • Penicillinen kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillinen kan leiden tot kruisreacties met cefalosporinen en omgekeerd. De allergische reacties veroorzaakt door deze stoffen kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.
  • Hanteer dit diergeneesmiddel niet als u weet dat u overgevoelig bent of als men u geadviseerd heeft niet met dergelijke preparaten te werken.
  • Hanteer dit diergeneesmiddel met grote voorzichtigheid om blootstelling te voorkomen en neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen.
  • Indien u symptomen zoals huiduitslag ontwikkelt na blootstelling dient u een arts te raadplegen en deze waarschuwing te tonen. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen of moeite met ademhalen zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische hulp.
  • Handen wassen na gebruik.

Dracht en lactatie

Het diergeneesmiddel kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Chlooramfenicol, macroliden, sulfonamiden en tetracyclinen kunnen de antibacteriële werking van penicillinen remmen vanwege de snelle bacteriostatische werking. Houd rekening met mogelijke kruisallergieën met andere penicillinen. Penicillinen kunnen het effect van aminoglycosiden versterken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) 

Milde maagdarmstoornissen (diarree en braken) kunnen vaker optreden na overdosering van het diergeneesmiddel.

Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 januari 2022

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen toe te passen.Registratienummer:
Cylanic 250 mg + 62,5 mg tabletten voor honden en katten: REG NL 128695
Cylanic 50 mg + 12,5 mg tabletten voor honden en katten: REG NL 128694

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 23 januari 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.