Gentalin 5% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Kepro B.V.
Maagdenburgstraat 38
7421 ZE Deventer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Kepro B.V.
Maagdenburgstraat 38
7421 ZE Deventer
Nederland

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Gentalin 5%

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Gentamicinesulfaat, overeenkomend met gentamicine 50 mg

Hulpstoffen:
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E218) 0,9 mg
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E216) 0,1 mg

Indicatie(s)

Hond/kat:

  • rhinitis veroorzaakt door Pseudomonas spp;
  • bronchopneumonie veroorzaakt door Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en Pseudomonas spp.
  • artritis veroorzaakt door Pasteurella spp. en Gram-negatieve bacteriën

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen

  • Neurotoxiciteit
  • Ototoxiciteit
  • Nefrotoxiciteit

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Intramusculaire toediening.

Hond en kat:

  • 1e dag: 2 maal 3 – 5 mg gentamicine per kg lichaamsgewicht;
  • vervolgens 5 mg gentamicine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 – 5 dagen

Aanwijzingen voor een juiste toediening

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25° C
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Aminoglycosiden kunnen neuromusculaire blokkade veroorzaken, hetgeen onder andere van belang is bij narcose.

Bij toediening van het middel aan drachtige dieren bestaat kans op intoxicatie van de vrucht in verband met de snelle passage door de placenta.

In verband met contactdermatitis en irritatie van huid dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

26 januari 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2485

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 26 januari 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek