Marbocyl P 5 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vétoquinol B.V.
Postbus 3191
5203 DD ’s-Hertogenbosch

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vétoquinol S.A.
70204 Lure Cedex
Frankrijk

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Marbocyl P 5 mg, tabletten voor honden en katten
Marbofloxacine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Marbofloxacine 5 mg.

Indicatie(s)

  • Huidinfecties tengevolge van Staphylococcus spp. (S. aureus en S. intermedius), E. coli, Pasteurella multocida en Pseudomonas aeruginosa;
  • Urineweginfecties tengevolge van Staphylococcus spp. (S. aureus en S. intermedius), Streptococcus spp, Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae) en Pseudomonas aeruginosa;
  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella pneumoniae), Staphylococcus spp. (S. aureus en S. intermedius), Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica en Streptococcus spp.

Honden

  • door gevoelige stammen veroorzaakte oppervlakkige en diepe pyodermieën (intertrigo, folliculitis, furunculosis, cellulitis);
  • door gevoelige stammen veroorzaakte infecties van de hoge en lage urinaire tractus (IUT), eventueel in verband met een prostatitis of een epididymitis;
  • door gevoelige stammen veroorzaakte luchtweginfecties.

Katten

  • door gevoelige stammen veroorzaakte cutane en subcutane infecties (wonden, abcessen, flegmonen);
  • door gevoelige stammen veroorzaakte hoge luchtweginfecties.

Contra-indicatie(s)

Dieren van reuzenrassen jonger dan 1 jaar en dieren lichter dan 800 gram.

Bijwerkingen

In geval van langdurige toediening van tetracyclines kunnen maagdarmstoornissen en verandering van de darmflora voorkomen.
Tijdens de behandeling kunnen zich lichte nevenverschijnselen manifesteren, zoals braken, verweking van de ontlasting, wijziging in het drinkpatroon, tijdelijke hyperactiviteit. Deze bijwerkingen verdwijnen spontaan en nopen niet tot stopzetting van de behandeling.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

2 mg marbofloxacine per kg lichaamsgewicht per dag oraal (één keer per dag in één keer in te nemen). Dit komt overeen met 1 tablet per 2,5 kg.

Hond

Voor de pyodermieën is een behandeling vereist van minstens 5 dagen. Afhankelijk van de klinische ontwikkeling, kan de behandeling tot 40 dagen worden verlengd.
Bij infecties van de lage urinewegen is een behandeling vereist van minstens 10 dagen. Ingeval van een met een prostatitis of een epididymitis geassocieerde infectie van de lage urinewegen of ingeval van een infectie van de hoge urinewegen kan de behandeling tot 28 dagen worden verlengd.
Bij luchtweginfecties is een behandeling vereist van minstens 7 dagen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de aandoening, kan de behandeling tot 21 dagen worden verlengd.

Kat

De behandelingsduur van cutane en subcutane infecties (wonden, abcessen, flegmonen) bedraagt drie tot vijf dagen.
De behandelingsduur van infecties van de bovenste luchtwegen bedraagt vijf dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Men mag marbofloxacine gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Bij een gelijktijdige orale toediening van ionen (aluminium, calcium, ijzer, magnesium), kan de biologische beschikbaarheid van marbofloxacine afnemen.
Bij toediening samen met theophylline neemt de halfwaardetijd en aldus de plasmaconcentratie van theophylline toe. Vandaar dat bij gelijktijdige toediening van beide, de dosis van theophylline dient verminderd te worden.

Overdosering

De acute letale orale dosis is bij de hond en de kat niet bekend.

Bij dosissen hoger dan 50 mg/kg traden braken, verminderde activiteit, ongecoördineerd stappen, speekselen, verminderde eetlust en kraakbeenletsels in de gewrichten op.
Een antidoot is niet bekend. Er kan alleen een symptomatische behandeling worden ingesteld.

Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 mei 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10236

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 10 mei 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek