Alopectyl | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vetoquinol B.V.
Postbus 9202
4801 LE Breda
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetoquinol S.A.
70204 Lure Cedex
Frankrijk

Alopectyl tablettenBenaming van het diergeneesmiddel

ALOPECTYL 5 mg tabletten voor katten
Megestrolacetaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per tablet: megestrolacetaat 5 mg.

Indicatie

Miliair eczeem.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of met-oestrusperiode zijn;
Niet gebruiken in geval van infectie van de genitaal tractus;
Niet gebruiken bij niet geslachtsrijpe dieren of drachtige dieren;
Niet gebruiken bij dieren met mammatumoren of diabetes mellitus.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

- Verhoogde eetlust, gewichtstoename;
- Kans op het ontstaan van mammatumoren of diabetes mellitus.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Oraal gebruik.

3 tabletten (komt overeen met 15 mg progesteronacetaat) per week gedurende de eerste 3 weken.
2 tabletten (komt overeen met 10 mg progesteronacetaat) per week gedurende de volgende 3 weken.
1 tablet (komt overeen met 5 mg progesteronacetaat) per week gedurende de laatste 3 weken.
Onderhoudsdosering: 1 tablet (komt overeen met 15 mg progesteronacetaat) per week.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15 °C – 25 °C).

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing.

Dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens de dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek 'Bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2020

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Aluminium/kunststof blisterverpakking. Kartonnen doos met 18 of 504 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Registratienummer: REG NL 2335

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek