Cortavance | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065 m L.I.D
06516 Carros
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065 m L.I.D
06516 Carros
FRANKRIJK

CortavanceBenaming van het diergeneesmiddel

CORTAVANCE 0,584 mg/ml huidspray, oplossing voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Hydrocortisonaceponaat 0,584 mg/ml
Bevat geen conserveringsmiddel.

Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldieren

Symptomatische behandeling van inflammatoire en jeukende dermatosen bij honden.

Contra-indicaties

Niet toepassen op huidzweren.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Cutaan gebruik.
Vóór de behandeling de pomp op de flacon schroeven.
Daarna het product toedienen door te sprayen op een afstand van ongeveer 10 cm van het te behandelen huidoppervlak.
De aanbevolen dosering is 1,52 μg hydrocortisonaceponaat/cm² aangedane huid per dag. Deze dosering wordt verkregen door twee maal te sprayen op een te behandelen oppervlak dat overeenkomt met een vierkant van 10 cm x 10 cm. Herhaal de behandeling dagelijks gedurende 7 opeenvolgende
dagen.
Er dient op gelet te worden niet in de ogen van het dier te sprayen.
Het product is een vluchtige spray. Het is niet nodig het product in te wrijven.
Indien de behandeling verlengd moet worden, dient de behandelend dierenarts eerst de baten en risico’s te beoordelen.
Indien de leasie na 7 dagen behandeling niet genezen is, moet de hond opnieuw onderzocht worden door de dierenarts.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte sprayen.
Ontvlambaar.
Niet op een open vlam of gloeiend voorwerp sprayen. Niet roken gedurende toepassing van het diergeneesmiddel.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen zijn nodig voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Indien de hond gelijktijdig een microbiële ziekte of parasitaire besmetting heeft, dient daarvoor een geschikte behandeling te worden voorgeschreven. Door afwezigheid van specifieke gegevens , moet bij dieren met het syndroom van Cushing het product gebruikt worden overeenkomstig de
baten/risicobeoordeling van de dierenarts.
Aangezien glucocorticoïden de groei kunnen vertragen, moet bij jonge dieren (jonger dan 7 maanden) het product gebruikt worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de dierenarts en moet regelmatig klinische controle van de hond plaatsvinden.
Bij 12 honden met een atopische dermatitis is, na een topicale toediening op de huid van de aanbevolen therapeutische dosering gedurende 28 tot 70 opeenvolgende dagen, geen merkbaar effect waargenomen op het systemisch cortisol niveau.

Het totaal te behandelen huidoppervlak dient niet een oppervlak te overschrijden, dat overeenkomt met bijvoorbeeld een behandeling van twee flanken (van de ruggegraat tot aan de melkklieren inclusief de schouders en de dijbenen). Daarnaast moet het product gebruikt worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de dierenarts en moet regelmatig klinische controle van de hond plaatsvinden.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Aangezien systemische absorptie van hydrocortisonaceponaat verwaarloosbaar is, is het onwaarschijnlijk dat teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten zullen optreden bij toediening van de
voorgeschreven dosering bij de hond.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidenteel huidcontact wordt aanbevolen grondig te spoelen met water. Handen wassen na gebruik.
Vermijd oogcontact. In geval van accidenteel oogcontact, uitspoelen met veel water. Raadpleeg een arts in geval van oogirritatie.
In het geval dat het product wordt ingeslikt, raadpleeg een arts en toon de bijsluiter of het etiket.

Aangezien er geen gevevens beschikbaar zijn, wordt aanbevolen de aangedane huid niet gelijktijdig te behandelen met andere preparaten voor lokaal gebruik.

Het oplosmiddel in dit product kan afgeven op bepaalde materialen zoals geverfde of gelakte oppervlakken of andere materialen en stoffering.
Laat de toedieningsplek eerst drogen voordat er contact is met dergelijke oppervlakken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

juli 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 101967

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek