Hydrocortiderm | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vétoquinol B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetoquinol S.A.

Benaming van het diergeneesmiddel

Hydrocortiderm, crème voor topicaal gebruik bij honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per 60 gram crème:

Werkzame bestanddelen:

  • Neomycinesulfaat 200.000 I.E.
  • Prednisolonacetaat 90 mg

Hulpstoffen:

  • Fenylkwiknitraat 3 mg

Indicatie(s)

Voor de behandeling van:

  • dermatitis veroorzaakt door Proteus vulgaris, Pseudomonas spp.;
  • brandwonden van de eerste graad.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of (één van) de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort(en)

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Toedieningsweg: Voor topicaal gebruik.
Dosering: 2 à 3 maal daags aanbrengen op de aangetaste plaatsen, gedurende maximaal 14 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen neomycine verhogen en de effectiviteit van de behandeling met andere aminoglycosiden verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.
Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van accidentele ingestie, dient een arts te worden geraadpleegd en het etiket of de bijsluiter te worden getoond.

Dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

DMSO bevordert de dermale opname van prednisolonacetaat.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er is geen informatie beschikbaar.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2020

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Flacon van 60 g
Flacon van 120 g
Flacon van 500 g
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 2331

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.