Milbactor Hond | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië

Milbactor HondAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Milbactor 2,5 mg/25 mg tabletten voor kleine honden en pups met een gewicht van ten minste 0,5 kg
Milbactor 12,5 mg/125 mg tabletten voor honden met een gewicht van ten minste 5 kg

Milbemycine oxime, praziquantel
Gearomatiseerd breedspectrum anthelminticum

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elk tablet bevat:

  Uiterlijk Milbemycine oxime Praziquantel
Milbactor 2,5 mg/25 mg
filmomhulde tabletten voor
kleine honden en pups

Geelachtig-witte tabletten met
bruine vlekjes, een ovale,
biconvexe vorm en een
breukstreep aan een zijde.

2,5 mg 25 mg
Milbactor 12,5 mg/125 mg
filmomhulde tabletten
voor honden
geelachtig-witte tabletten met
bruine vlekjes en een ronde,
licht biconvexe vorm
12,5 mg 125 mg

De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften.

Indicaties

Bij honden: behandeling van menginfectie van volwassen cestoden (lintwormen) en nematoden (rondwormen) van de volgende species:

Cestoden:

 • Dipylidium caninum,
 • Taenia spp.,
 • Echinococcus spp.
 • Mesocestoides spp.

Nematoden:

 • Ancylostoma caninum,
 • Toxocara canis
 • Toxascaris leonina
 • Trichuris vulpis
 • Crenosoma vulpis (afname van het infectieniveau)
 • Angiostrongylus vasorum (afname van het infectieniveau door immature volwassen (L5) en volwassen stadia van de parasiet; zie voor een specifiek behandelschema en ziektepreventie rubriek “Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)”).
 • Thelazia callipaeda (zie voor een specifiek behandelschemarubriek “Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)”).

Het diergeneesmiddel kan ook worden gebruikt ter preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.

Contra-indicaties

De tabletten voor kleine honden en pups niet gebruiken bij dieren jonger dan 2 weken oud en/of met een gewicht van minder dan 0,5 kg.
De tabletten voor honden niet gebruiken bij dieren met een gewicht van minder dan 5 kg.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of (een van) de hulpstoffen.
Zie ook rubriek “Speciale waarschuwing(en)”.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen zijn systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertremoren en ataxie/ongecoördineerde bewegingen) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, gebrek aan eetlust en kwijlen) waargenomen bij honden na toediening van de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kleine honden en pups (≥ 0,5 kg)
Honden (≥ 5 kg)

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oraal gebruik.
Dieren dienen gewogen worden om een nauwkeurige dosering te garanderen.

Minimale aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden eenmaal daags oraal toegediend.
Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de praktische dosering als volgt:

Gewicht Tabletten voor kleine
honden en pups
Tabletten voor honden
½ - 1 kg ½ tablet  
> 1 – 5 kg 1 tablet  
> 5 – 10 kg 2 tabletten  

5 – 25 kg

  1 tablet
> 25 – 50 kg   2 tabletten
>50 – 75 kg   3 tabletten

In gevallen waarin preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij tegelijk een behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel voor de preventie van hartwormziekte vervangen.

Voor de behandeling van Angiostrongylus vasorum- infecties dient milbemycine oxime viermaal te worden toegediend met een interval van een week. Indien gelijktijdig een behandeling tegen cestoden geïndiceerd is, wordt aanbevolen om eenmaal het diergeneesmiddel toe te dienen en daarna verder te gaan met het monovalente diergeneesmiddel dat alleen milbemycine oxime bevat gedurende de drie resterende wekelijke behandelingen.

In endemische gebieden zal een vier wekelijkse toediening van het diergeneesmiddel angiostrongylose voorkomen door vermindering van het aantal immature volwassen (L5) en volwassen parasieten, wanneer gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.

Voor de behandeling van Thelazia callipaeda, dient milbemycine oxime in 2 behandelingen te worden toegediend, met een interval van zeven dagen. Indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel met alleen milbemycine oxime vervangen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Het diergeneesmiddel moet worden toegediend met of na wat voer.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Houdbaarheid van gehalveerde tabletten voor kleine honden en pups na eerste opening van de directe verpakking: 6 maanden.
Gehalveerde tabletten bewaren onder 25°C in de oorspronkelijke blisterverpakking en bij de volgende toediening gebruiken.
Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blisterverpakking en de doos na {EXP}. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Studies met milbemycine oxime wijzen erop dat de veiligheidsmarge bij sommige Collies of aanverwante rassen kleiner is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd.
De tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht.
De klinische verschijnselen bij Collies komen overeen met de verschijnselen die in de algemene hondenpopulatie gezien worden bij overdosering.
De behandeling van honden met een hoog aantal circulerende microfilariae (larven) kan soms leiden tot het ontstaan van overgevoeligheidsreacties zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of een overmatige speekselvloed. Deze reacties worden veroorzaakt door de afgifte van proteïnen van dode of stervende microfilariae (larven) en zijn geen direct toxisch effect van het diergeneesmiddel.
Het gebruik bij honden die lijden aan microfilaremie (larven in het bloed) wordt derhalve niet aanbevolen.
In gebieden met een hartwormrisico, of indien bekend is dat een hond van en naar een gebied met hartwormrisico gereisd heeft, wordt aanbevolen een dierenarts te raadplegen voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een reeds bestaande besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten. Als een besmetting met Dirofilaria immitis wordt vastgesteld, moet de hond tegen volwassen parasieten worden behandeld voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend.
Echinococcose (infectie met Echinococcus species of lintworm) vormt een risico voor de mens. Als Echinococcose wordt vastgesteld, moeten specifieke richtlijnen voor de behandeling, de follow-up en de bescherming van mensen worden gevolgd. Deskundigen of instituten op het gebied van de parasitologie moeten worden geraadpleegd.
Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte honden of individuen met een ernstige verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor die dieren of uitsluitend na een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.
Bij honden jonger dan 4 weken oud is een lintworminfectie ongewoon. De behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatiepreparaat is daarom waarschijnlijk niet nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Handen wassen na gebruik.
In geval van accidentele ingestie van de tabletten, vooral door een kind, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Halve tabletten moeten terug in de geopende blisterverpakking worden gestoken, die in de buitenverpakking moet worden bewaard.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende teven.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel in de aanbevolen dosering. Omdat verdere studies ontbreken, is voorzichtigheid geboden wanneer het diergeneesmiddel gelijktijdig met andere macrocyclische lactonen wordt toegediend. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Geen gegevens beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 december 2014

Overige informatie

Doos met 1 blister met 4 tabletten.
Doos met 12 blisters; elke blister bevat 4 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer:
Milbactor 2,5 mg/25 mg filmomhulde tabletten voor kleine honden en pups: REG NL 114739
Milbactor 12,5 mg/125 mg filmomhulde tabletten voor hondn: REG NL 114740

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.