Milpro Kat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VIRBAC
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VIRBAC
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros FRANKRIJK

Aard van het middel

Mipro KatAnthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Milpro 4 mg/10 mg filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens
Milpro 16 mg/40 mg filmomhulde tabletten voor katten

Milbemycine oxime, Praziquantel

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elk tablet bevat:

  Uiterlijk Milbemycine oxime Praziquantel
Milpro 4 mg/10 mg
filmomhulde tabletten voor
kleine katten en kittens
Ovaal gevormde donkerbruine
tabletten met vleessmaak
met aan beide zijden
een breukstreep.
4 mg 10,0 mg
Milpro 16 mg/40 mg
filmomhulde tabletten
voor katten
Ovaal gevormde rode tot roze,
tabletten met vleessmaak met
aan beide zijden een breukstreep.
16 mg 40,0 mg

De tablet kan in 2 helften worden verdeeld.

Indicaties

Bij katten: behandeling van menginfectie van volwassen cestoden (lintwormen) en nematoden (rondwormen) van de volgende soorten:

Cestoden:

  • Dipylidium caninum,
  • Taenia spp.,
  • Echinococcus multilocularis.

Nematoden:

  • Ancylostoma caninum,
  • Toxocara cati

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicaties

Milpro 4 mg/10 mg filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens Milpro 16 mg/40 mg filmomhulde tabletten voor katten
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 6 weken en/of met een gewicht van minder dan ½ kg. Niet gebruiken bij katten met een lichaamsgewicht van minder dan 2 kg.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of (een van) de hulpstoffen.
Zie ook rubriek: “Speciale waarschuwingen”

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel, met name bij jonge katten, systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Zoals “Good Veterinary Practice” betaamt, dienen dieren gewogen te worden voor een accurate dosering.

Oraal gebruik

Minimale aanbevolen dosering: 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht worden éénmalig oraal toegediend.

Het diergeneesmiddel toedienen met of na wat eten.
Het diergeneesmiddel is een kleine tablet.
De tabletten hebben een vleessmaak en zijn makkelijk toe te dienen.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat is de praktische dosering als volgt:

Gewicht Milpro 4 mg/10 mg
filmomhulde tabletten voor
kleine katten en kittens
Milpro 16 mg/40 mg
filmomhulde tabletten
voor katten
½ - 1 kg ½ tablet  
> 1 – 2 kg 1 tablet  

2 – 4 kg

  ½ tablet
> 4 – 8 kg   1 tablet
>8 – 12 kg   1 + ½ tablet

In die gevallen waarbij preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij gelijktijdige behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalent product vervangen voor de preventie van hartwormziekte.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Halve tabletten dienen in de originele blister te worden bewaard en te worden gebruikt voor de volgende toediening.
Bewaar de blister in de buitenverpakking.

Gebruik dit diergeneesmiddel niet na de houdbaarheidsdatum die men vindt op het doosje en de blister na “EXP”. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Houdbaarheid na eerste opening van de directe verpakking: 6 maanden.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het verdient aanbeveling om alle dieren in hetzelfde huishouden tegelijk te behandelen.
Om een effectief wormcontrole programma te ontwikkelen dienen lokale epidemiologische informatie en leefomstandigheden van de kat meegenomen te worden en wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen.
Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen gedurende frequent, herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum van die bepaalde klasse.
Als een D. caninum infectie aanwezig is, dient men te overwegen om tegelijkertijd behandeling tegen tussengastheren (zoals vlooien en luizen) uit te voeren om herinfectie te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte katten of dieren met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of alleen na een baten/risico analyse door de behandelend dierenarts.
Studies hebben aangetoond, dat behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae soms kan leiden tot overgevoeligheidsreacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het diergeneesmiddel. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie wordt daarom niet aanbevolen.

In afwezigheid van gegevens over katten met microfilariaemie dient toepassing te geschieden volgens een baten/risico analyse door de behandelend dierenarts.

Echinococcosis vormt een risico voor de mens. In gevallen van Echinococcosis, moeten specifieke richtlijnen gevolgd worden aangaande de behandeling en opvolging en de bescherming van mensen.
Deskundigen of parasitologische instituten dienen te worden geraadpleegd. Als de kat in gebieden is geweest waar Echinococcus spp. voorkomen, dient een dierenarts te worden geconsulteerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Na toediening handen wassen.
In het geval van een accidentele inname van de tabletten, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

In een studie is aangetoond dat de combinatie van werkzame bestanddelen zeer goed wordt getolereerd door fokteven, ook tijdens dracht en lactatie.
Een specifieke studie met dit diergeneesmiddel is niet uitgevoerd. Tijdens dracht en lactatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Het gelijktijdig gebruik van praziquantel/milbemycine oxime met selamectine wordt goed verdragen.
Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoonselamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van de diergeneesmiddelcombinatie.
Door de afwezigheid van verdere studies wordt aanbevolen voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Ook dergelijke studies zijn niet uitgevoerd bij fokdieren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Tijdens een studie die uitgevoerd werd met het diergeneesmiddel dat werd toegediend met een frequentie van 1x, 3x en 5x de therapeutische dosis en gedurende een periode die de therapeutische indicatie overschreed, namelijk 3 maal met een interval van 15 dagen, werden symptomen, die normaliter bij de aanbevolen dosis niet werden gerapporteerd (zie rubriek 'Bijwerkingen'), gezien bij een dosering van 5 maal de therapeutische dosis na de tweede en derde behandeling. Deze symptomen verdwenen spontaan binnen een dag.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 juni 2016

Overige informatie

De persoon die het diergeneesmiddel toedient aan dieren kan zichzelf registreren of “opt-in” voor een eigen herinneringsprogramma door de QR code te scannen aan de buitenzijde van de verpakking met een daarvoor geschikt apparaat.

Beschikbare verpakkingen:

Milpro 4 mg/10 mg
filmomhulde tabletten voor
kleine katten en kittens
Milpro 16 mg/40 mg
filmomhulde tabletten
voor katten
1 doos met 2 tabletten bevat 1 blister met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 4 tabletten bevat 2 blisters met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 24 tabletten bevat 12 blisters met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 2 tabletten bevat 1 blister met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 4 tabletten bevat 2 blisters met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 24 tabletten bevat 12 blisters met 2 tabletten (deelbaar per tablet)
1 doos met 48 tabletten bevat 24 blisters met 2 tabletten (deelbaar per tablet)

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Milpro 4 mg/10 mg filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens: REG NL 113685
Milpro 16 mg/40 mg filmomhulde tabletten voor katten: REG NL 113797

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.