Panacur Petpaste | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.

Panacur PetpasteAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Panacur PetPaste 187,5 mg/g orale pasta voor hond en kat.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 gram pasta voor orale toediening bevat:

Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol 187,5 mg

Hulpstoffen:
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E 218) 1,7 mg
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E 216) 0,16 mg

Panacur PetPaste is een witte tot licht grijze, gladde, spreidbare, homogene pasta.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van infecties met maagdarmnematoden bij kittens en volwassen katten en bij puppies en volwassen honden.
Bij honden bovendien als hulpmiddel bij de controle van de protozo Giardia.

Kittens en volwassen katten:

Infectie met de volgende maagdarmnematoden:

 • Toxocara cati (volwassen stadia)
 • Ancylostoma tubaeforme (immature en volwassen stadia)

Puppies en volwassen honden

Infectie met de volgende maagdarmparasieten:

 • Toxocara canis (volwassen stadia)
 • Ancylostoma caninum (volwassen stadia)
 • Uncinaria stenocephala (immature en volwassen stadia) en
 • Giardia spp.

Contra-indicaties

 • Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
 • Niet gebruiken bij drachtige katten.

Bijwerkingen

Bij behandelde dieren kan soms braken of lichte diarree optreden in verband met het ontwormen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Elke injector bevat 4,8 gram pasta, overeenkomend met 900 mg fenbendazol. De zuiger heeft 18 instelbare eenheden, waarbij elke eenheid overeenkomt met 50 mg fenbendazol. Het gewenste aantal
eenheden wordt verkregen door de doseerring op de zuiger te draaien.

Panacur PetPaste is geschikt voor gebruik bij dieren met een lichaamsgewicht tot 6 kg, ongeacht de leeftijd van het dier.
Indien het lichaamsgewicht van het dier meer dan 6 kg is dient meer dan 1 injector gebruikt te worden.

Volwassen katten

De dosering is 75 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen.
Een dagelijkse dosering voor 2 kg lichaamsgewicht komt overeen met 3 eenheden op de zuiger. Het doseringsschema is als volgt:

 • Tot 2 kg lichaamsgewicht dagelijks 3 eenheden gedurende 2 dagen
 • 2,1 tot 4 kg lichaamsgewicht dagelijks 6 eenheden gedurende 2 dagen
 • 4,1 tot 6 kg lichaamsgewicht dagelijks 9 eenheden gedurende 2 dagen
 • etc.

Het lichaamsgewicht van het te behandelen dier dient zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld om de benodigde dosering te kunnen berekenen.

Kittens, puppies en volwassen honden

De dosering is 50 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Een dagelijkse dosering voor 1 kg lichaamsgewicht komt overeen met 1 eenheid op de zuiger. Het doseringsschema is als volgt:

 • Tot 0,9 kg lichaamsgewicht dagelijks 1 eenheid gedurende 3 dagen
 • 1,0 tot 2 kg lichaamsgewicht dagelijks 2 eenheden gedurende 3 dagen
 • 2,1 tot 3 kg lichaamsgewicht dagelijks 3 eenheden gedurende 3 dagen
 • 3,1 tot 4 kg lichaamsgewicht dagelijks 4 eenheden gedurende 3 dagen
 • 4,1 tot 5 kg lichaamsgewicht dagelijks 5 eenheden gedurende 3 dagen
 • 5,1 tot 6 kg lichaamsgewicht dagelijks 6 eenheden gedurende 3 dagen
 • etc.

Vooral in situaties van een zware besmetting kan bij individuele dieren de eliminatie van Ancylostoma tubaeforme bij volwassen katten, Giardia spp. bij honden en ascariden bij met name puppies en kittens onvolledig zijn, waardoor een potentieel infectierisico voor mensen blijft bestaan. Een herhalingsonderzoek dient daarom uitgevoerd te worden en op basis van de resultaten dient zonodig een herhalingsbehandeling gegeven te worden, al naar gelang het oordeel van de dierenarts.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Panacur PetPaste na het eten direct in de bek toedienen door de pasta uit de injector op de tongbasis te brengen.
De pasta kan ook door het voedsel gemengd worden.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij het bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Na eerste opening van de injector binnen 28 dagen gebruiken.

Speciale waarschuwingen

Voorkom, voor zover mogelijk, direct huidcontact.
Handen wassen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelmintica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminticum uit die klasse.
Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
Panacur PetPaste kan gebruikt worden voor de behandeling van drachtige honden gedurende het laatste derde deel van de dracht.
Omdat in zeldzame gevallen teratogene effecten, veroorzaakt door de fenbendazol metaboliet oxfendazol, niet geheel kunnen worden uitgesloten, dient dit echter alleen plaats te vinden na een risico/baten beoordeling door de verantwoordelijke dierenarts.
Niet gebruiken bij drachtige katten.
Het product kan gebruikt worden bij lacterende honden en katten.

Bij honden kan na behandeling met 3 keer de aanbevolen dosering of gedurende 3 keer de aanbevolen behandelingsduur een voorbijgaande inductie van lymfoïde hyperplasie in de maagmucosa waargenomen worden. Deze bevindingen hebben geen enkele klinische relevantie.
Bij katten werden geen aan de behandeling gerelateerde schadelijke effecten gezien na overdosering met hetzelfde doseringsschema.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 maart 2010

Overige informatie

Verpakkingsgrootten: doos met 1 of 10 injectoren.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 10294

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.