Galastop | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Santé Animale B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Prolactine-inhibitor

Benaming van het diergeneesmiddel

Galastop 50 microgram/ml oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml
Werkzaam bestanddeel: Cabergoline 50 microgram

Doeldiersoort(en)

Hond (teven), kat (poezen)

Indicatie(s) voor gebruik

  • Behandeling van pseudo-graviditeit bij teven.
  • Lactatieremming bij poezen en teven in de volgende omstandigheden:
    o onmiddellijke wegname van jongen na het werpen;
    o vroegtijdig werpen;
    o dood in utero en/of abortus op het einde van de dracht;
    o lactatie ten gevolge van ovariohysterectomie.

In alle gevallen gaat het om situaties die ongewenste werkingen zoals melkkliercongestie en mastitis veroorzaken indien geen aangepaste lactatieremmende behandeling toegepast wordt. Bij de meeste dieren beginnen melkklierdecongestie en vertraging van serum- of melksecretie tussen de 2de en de 3de dag van de behandeling. Het diergeneesmiddel beïnvloedt voordelig het gedragspatroon van dieren behandeld voor pseudograviditeit.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu

Niet van toepassing.

Dracht en lactatie

Niet gebruiken bij drachtige dieren behalve in de aangewezen omstandigheden (abortus of dood in utero). Het diergeneesmiddel is geïndiceerd om lactatie te remmen bij teven en poezen.
Niet gebruiken bij lacterende dieren behalve wanneer de lactatie onderbroken moet worden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Antibiotica, diuretica en anti-inflammatoire stoffen mogen niet samen met het diergeneesmiddel toegediend worden.

Overdosering

Klinische verschijnselen: erg braken.
Tegengif: parenterale injectie van een anti-dopaminerge stof zoals metoclopramide.

Belangrijke onverenigbaarheden

Het diergeneesmiddel mag niet gemengd worden met andere waterige oplossingen en eetwaren (bijv. melk).

Bijwerkingen

Hond (teven), kat (poezen):

zelden
(1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren):
Sufheid1, anorexie1
Braken1, 2
Zeer zelden
(<1 dier/10.000 behandelde dieren,
inclusief geïsoleerde meldingen):
Hypotensie3
Allergische reactie (bijv. allergisch oedeem, urticaria,
allergische pruritus)
Allergische dermatitis
Neurologische symptomen (bijv. slaperigheid, spiertremor,
ataxie, convulsie)
Hyperactiviteit

1 gematigd en van voorbijgaande aard.
2 braken gebeurt gewoonlijk alleen bij de eerste toediening. In zo’n geval dient de behandeling niet gestaakt te worden aangezien er geen braken meer zal optreden bij volgende toedieningen.
3 van voorbijgaande aard

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiter of via uw nationale meldsysteem.

Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

Voor oraal gebruik

Hond (teven): Éénmaal per dag 5 µg cabergoline per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,1 ml per kg lichaamsgewicht , gedurende 4 tot 6 dagen, naar gelang de ernst van de aandoening.

Kat (poezen):Éénmaal per dag 5 µg cabergoline per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,1 ml per kg lichaamsgewicht, gedurende 4 tot 6 dagen, naar gelang de ernst van de aandoening.

Toedieningswijze

Drie (3) druppels zijn gelijk aan 0,1 ml. De oplossing kan met de druppelteller of met een spuitje worden gegeven.
Het diergeneesmiddel moet ofwel rechtstreeks in de muil van het dier, ofwel gemengd in het voer toegediend worden.
Haal de druppelteller uit zijn huls, schroef de dop van de fles af en vijs de druppelteller in de plaats. Bewaar de dop en de huls van de druppelteller. Na gebruik, de fles goed sluiten, de druppelteller afdrogen en terug in de huls plaatsen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijden

Niet van toepassing

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking (3, 7, 15 ml flacons): 6 dagen
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking (24 ml flacon): 12 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

04 juli 2023

Overige informatie

3 ml flacon met druppelteller
7 ml flacon met druppelteller
15 ml flacon met druppelteller
24 ml flacon met druppelteller

3 ml flacon met spuitje
7 ml flacon met spuitje
15 ml flacon met spuitje
24 ml flacon met spuitje

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 6839

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.