Nobivac Ducat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB BOXMEER

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER

Aard van het middel

Vaccin.

Benaming van het diergeneesmiddel

Nobivac Ducat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per dosis van 1 ml geresuspendeerd vaccin:

  • Levend, geattenueerd feline virale rhinotracheïtis virus, stam G2620A: minstens 4,8 log10 TCID50*
  • Levend, geattenueerd feline calicivirus, stam F9: minstens 4,6 log10 PFU**

*Tissue Culture Infectious Dose
**Plaque Forming Unit

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van katten tegen feline virale rhinotracheïtis (feline herpes virus type 1) en feline calicivirus infecties. Vaccinatie vermindert klinische
verschijnselen veroorzaakt door deze virale infecties.

Aanvang immuniteit: 4 weken.
Immuniteitsduur: 1 jaar.

Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens de dracht en lactatie, aangezien het product niet getest is in drachtige en lacterende poezen.

Bijwerkingen

Een lichte, voorbijgaande, soms pijnlijke zwelling (≤ 5 mm) kan gedurende één dag op de injectieplaats gezien worden.
Een lichte, tijdelijke verhoging van de rectale temperatuur kan voorkomen, terwijl af en toe een voorbijgaande lethargie gezien kan worden gedurende de eerste dag na vaccinatie. In zeldzame gevallen kan het vaccin overgevoeligheidsreacties veroorzaken (jeuk, benauwdheid, braken, diarree en collaps).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Laat het steriele solvens op kamertemperatuur komen. Los het lyofilisaat aseptisch op in 1 ml solvens.
Schud goed na toevoeging van het solvens. Dien 1 ml van het geresuspendeerde vaccin toe via subcutane injectie.

Basisvaccinatie

Katten vanaf de leeftijd van 8 weken twee keer vaccineren met een interval van 3 tot 4 weken.

Herhalingsvaccinatie

Jaarlijkse enkelvoudige vaccinatie.

Tijdens de basisvaccinatie kan bij de vaccinatie op 12 weken leeftijd het Intervet vaccin dat het rabiës antigeen, stam Pasteur RIV bevat gebruikt worden om Nobivac Ducat op te lossen (daar waar dit product en het gecombineerde gebruik ervan is toegestaan).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De inhoud van de flacon dient te worden gebruikt binnen 30 minuten na resuspenderen van het vaccin.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Lyofilisaat: bewaren in een koelkast bij 2-8 °C. Niet laten bevriezen. Beschermen tegen licht.
Solvens: indien gescheiden van het vaccin bewaard, bewaren beneden 25 °C.

Speciale waarschuwingen

Vaccinatie op de leeftijd van 6 weken is veilig gebleken.

Vaccineer alleen gezonde dieren. Men moet ervoor zorgen dat er geen aërosol wordt gevormd tijdens het vaccineren van de kat, omdat nasale of orale blootstelling zou kunnen resulteren in klinische respiratoire verschijnselen, sloomheid en malaise. Om dezelfde reden dient voorkomen te worden dat de kat de injectieplaats likt.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van het gecombineerd gebruik van dit vaccin met enig ander diergeneesmiddel, behalve het Intervet vaccin dat het rabiës antigeen, stam Pasteur RIV bevat en het gecombineerde gebruik ervan is toegestaan. Ten aanzien van
het gebruik van Nobivac Ducat vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

In geval van overdosering, een voorbijgaande zwelling (≤ 5 mm) op de injectieplaats kan gedurende vier tot tien dagen voorkomen. Een voorbijgaande stijging van de lichaamstemperatuur (< 40,8°C) kan voorkomen, terwijl af en toe gedurende één dag na vaccinatie lethargie kan worden gezien.

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch diergeneesmiddel behalve het solvens dat bij hetdiergeneesmiddel geleverd wordt of het vaccin van dezelfde firma dat het rabiës antigeen, stam Pasteur RIV bevat (daar waar dit diergeneesmiddel en het gecombineerde gebruik ervan is toegestaan).

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en deze de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, goedgekeurd voor gebruik door de bevoegde instantie.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien***

7 november 2014

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenVerpakkinggrootten5x, 10x, 25x of 50x 1 dosis vaccin en solvens.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 10235

***Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.